8 ธ.ค. 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 – 13.20 น. อาจารย์สง่า วงค์ไชย อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา CTH 3108 (ภูมิปัญญาทางภาษากับการสอน) นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 80 คน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “การสืบค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์” วิทยากรโดย นางสาวภริตา เฉยศิริและคณะ  ในโอกาสนี้หน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ได้นำนักศึกษากลุ่มดังกล่าว เยี่ยมชมบริการวารสารและเอกสารของสำนักหอสมุดกลาง  ณ ชั้น 1 อาคาร 2 และเยี่ยมชม นิทรรศการ ชุด “วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ” ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ณ ชั้น 4 อาคาร 3 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม ซึ่งเริ่มจัดแสดง เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561

ภาพนางสาวภริตา เฉยศิริ ผู้บรรยาย การฝึกอบรม เรื่อง "การสืบค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์"
ภาพนางสาวภริตา เฉยศิริ ผู้บรรยายการฝึกอบรม เรื่อง “การสืบค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์”
ภาพการฝึกอบรม เรื่อง "การสืบค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์" บรรยายโดย นางสาวภริตา เฉยศิริและคณะ
ภาพการฝึกอบรม เรื่อง “การสืบค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์” วิทยากรโดย นางสาวภริตา เฉยศิริ และคณะ
ภาพนำชมสำนักหอสมุดกลาง บริการวารสารและเอกสาร - ชั้น 1 อาคาร 2
ภาพนางสาวสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ ผู้แนะนำการบริการวารสารและเอกสาร ชั้น 1 อาคาร 2
ภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง เยี่ยมชมการบริการสำนักหอสมุดกลาง ที่งานบริการงานวารสารและเอกสาร - ชั้น 1 อาคาร 2
ภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง เยี่ยมชม นิทรรศการ ชุด “วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ” ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม
ภาพอาจารย์สง่า วงค์ไชย อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา CTH 3108 (ภูมิปัญญาทางภาษากับการสอน) (ขวาสุด) และคณะผู้นำชมนิทรรศการ ฯ
ภาพบุคคลขวาสุด คือ อาจารย์สง่า วงค์ไชย อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา CTH 3108 (ภูมิปัญญาทางภาษากับการสอน) และคณะผู้นำชมนิทรรศการ ฯ
ภาพนายกฤษดา เรืองสถาน หัวหน้าหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม อธิบายถึงการจัดแสดงนิทรรศการ ฯ กับกลุ่มนักศึกษาผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ
ภาพนายกฤษดา เรืองสถาน หัวหน้าหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม อธิบายถึงการจัดแสดงนิทรรศการ ฯ ให้กับกลุ่มนักศึกษาผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด