21 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO

21 เมษายน 2554 ช่วงเช้า บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ผู้มีหน้าที่ช่วยในการสืบค้นเพื่อการค้นคว้าและวิจัยแก่ผู้ใช้บริการ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO 3 ฐาน ได้แก่
1. ACADEMIC SEARCH PREMIER
2. EDUCATION RESEARCH COMPLETE
3. COMPUTER & APPLIED SCIENCES COMPLETE
บรรยายโดย กัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช และ ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์

ช่วงบ่าย ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO 3 (ต่อ) และ
อบรมการใช้ฐานข้อมูล Emerald Management Plus บรรยายโดย สุชีว์นวล ลดาเลิศ


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ