27-28 เม.ย. 2554 โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

สำนักหอสมุดกลางได้ให้ความร่วมมือ กับคณะกรรมการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” ในวันที่ 27-28 เมษายน 2554 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และได้เชิญบุคลากรสำนักฯ  2 ท่าน  เป็นวิทยากร บรรยายในโครงการดังกล่าว ได้แก่
1. นางสาวภริตา เฉยศิริ
2. นางเอื้อมพร  ยศจนา

ในวันพุธที่ 27 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการสืบค้น ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด, ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม, ฐานข้อมูล NEWSCenter,  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง,ฐานข้อมูล Digital Collection, ฐานข้อมูล Dissertation Full text, ฐานข้อมูล ProQuest

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการสืบค้น ฐานข้อมูล HW Wilson, ฐานข้อมูล SpringerLink, ฐานข้อมูล Academic Search Premier, ฐานข้อมูล emerald Management Plus


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ