5 ก.ค. 2553 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร : การปฏิวัติการทำงาน ปี 2010”

5 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 – 16.15 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 100 คน ร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร : การปฏิวัติการทำงาน ปี 2010” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more

11 – 13 ก.พ. 2552 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง “Super Service : การบริการเกินความคาดหวัง”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2552 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง “Super Service : การบริการเกินความคาดหวัง”  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง และโรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี รศ.

Read more

11 ส.ค 2549 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “LibQUAL และ BenchMarking”

11 สิงหาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง “LibQUALและ Benchmarking” แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน LibQUAL คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพบริการห้องสมุด Benchmarking คือ เครื่องมือที่ใช้วัดวัดตนเอง วัดคู่แข่ง

Read more

3 ส.ค. 2549 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง”การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการ : เชิดชูคุณธรรม นำสำนักใสสะอาด

3 สิงหาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการ : เชิดชูคุณธรรม นำสำนักใสสะอาด” ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการตอบสนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงใสสะอาด (2546-2549) และรองรับนโยบายสำคัญของราชการไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543

Read more