3 ส.ค. 2549 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง”การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการ : เชิดชูคุณธรรม นำสำนักใสสะอาด

3 สิงหาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการ : เชิดชูคุณธรรม นำสำนักใสสะอาด” ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการตอบสนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงใสสะอาด (2546-2549) และรองรับนโยบายสำคัญของราชการไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543

โดยให้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของราชการ ประกาศเป็นแผนระดับประเทศ และให้ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งกำหนดให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ สนับสนุน ร่วมมือ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้ให้บรรลุผลอย่างจริงจัง

ภาพรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนัก ฯ  จำนวน 175 คน ได้เข้าฝึกประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ กิจกรรม 5 ส

ยุทธศาสตร์ : สร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนความใสสะอาดของสำนักในคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบ
มาตรฐาน : พัฒนาศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม : การบรรยาย/อภิปราย สร้างแนวร่วมเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อการเป็นมหาวิทยาลัยใสสะอาด

หลักการและเหตุผล
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหน้าที่หลักในการให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาให้ได้รับความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ที่ทางห้องสมุดจัดไว้บริการ ได้แก่ หนังสือ ตำราเรียน วารสาร เอกสาร งานวิจัย ทั้งในรูปเล่มหนังสือและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการในด้านเนื้อหาวิชาการ บันเทิง และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถนำความรู้จากเนื้อหาวิชาการที่สอดคล้องกับระบบการศึกษาและมีความ
ทันสมัยถูกต้องไปเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติสืบไป ผู้ให้บริการซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ แม้จะได้รับการศึกษาอบรมในจรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์ ยังต้องได้รับแนวทางสร้างจริยธรรมที่ดีเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาใสสะอาดทั้งสถานที่ให้บริการและบริการที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของทางราชการที่ใสสะอาด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สุขแก่ผู้รับบริการต่อไป

เป้าหมาย ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางจำนวน 175 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงาน ที่สนับสนุนรักษาความใสสะอาดของการทำงานและการบริการที่ดีมีคุณภาพ
2. เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติงานเป็นทีม ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้ปฎิบัติงาน และผู้ให้บริการที่มีวัฒนธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณในการทำงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มีจิตสำนึกในการให้บริการที่มีจิรยธรรม
2. สำนักหอสมุดกลางมีทีมงานใสสะอาดเพื่อเฝ้าระวังรักษาความสะอาดเรียบร้อยในการปฎิบัติตนปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. บุคลากร สำนักหอสมุดกลางเป็นผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการที่มีวัฒนธรรม จริยธรรมและจิตวิญญาณในการทำงาน

เอกสารประกอบการบรรยายและข้อมูลที่วิทยากรแนะนำศึกษาเพิ่มเติม
Presentation : กิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลางฯ (3 ส.ค. 2549)
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม5ส ของสำนักหอสมุดกลางฯ
           ศูยน์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิยาลัยรามคำแหง : http://www.clean.ru.ac.th/content/index.asp
          – งานราชการใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) http://www.ocsc.go.th/project/project_transp.asp
          – มติคณะรัฐมนตรี ราชการใสสะอาด 26 ธันวาคม 2543
          – แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) :http://www.dmsc.moph.go.th/net/psd/
          – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 :http://www.dmsc.moph.go.th/net/psd/


ภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ