11 ส.ค 2549 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “LibQUAL และ BenchMarking”

11 สิงหาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง “LibQUALและ Benchmarking” แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน

LibQUAL คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพบริการห้องสมุด
Benchmarking คือ เครื่องมือที่ใช้วัดวัดตนเอง วัดคู่แข่ง และวัดองค์กรที่เป็นเลิศ

โดยเครื่องมือในแต่ละแบบยังสามารถวัดผลิตภัณฑ์/บริการ วัดกระบวนการ และวัดกลยุทธ์โดยใช้ “ตัวชี้วัด (KPI)” เพื่อนำมาเปรียบกัน วิทยากร คือ ผศ.ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มทักษะการปฎิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กร
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000
หลักการและเหตุผล :
LibQUAL เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพบริการของห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดหลายแห่งนำมาปรับใช้ในการประเมินคุณภาพบริการเพื่อให้การจัดบริการของห้องสมุดเป็นไปตามความทันสมัย ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับความต้องการในเรื่องการบริการทรัพยากรสารสนเทศ และผู้ให้บริการ ส่วน Benchmarking นั้นเราสามารถนำมาใช้ในการวัดตนเอง วัดกระบวนการ และวัดกลยุทธ์โดย ใช้ “ตัวชี้วัด”(KPI)เพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการที่นำระบบบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000
มาใช้จึงมีความจำเป็นต้องมีการทำเครื่องมือในการวัดคุณภาพการบริการ รวมทั้งทำการวัดเทียบเคียง หรือเปรียบวัดฝีมือมาใช้ในองค์กร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความเป็นเลิศต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการนำเครื่องมือ LibQUAL มาใช้ในการประเมินคุณภาพบริการห้องสมุด
2 เพื่อให้สำนักหอสมุดกลาง สามารถนำแบบประเมินคุณภาพบริการ LibQUAL มาใช้ในการวัด วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพการบริการห้องสมุด
3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการวัดเทียบเคียง หรือวัดฝีมือ หรือ Benchmarking
4 เพื่อให้สำนักหอสมุดกลาง สามารถดำเนินการทำ Benchmarking Process ได้อย่างเป็นรูปธรรม
5 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับวิทยากร และระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน
เป้าหมาย
1 ผู้เข้าการอบรมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก LibQUAL มาใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการของห้องสมุดอย่างเป็นรูปธรรม
2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก Benchmarking มากำหนดกระบวนการวัดเทียบเคียงหรือวัดฝีมือของสำนักหอสมุดกลางได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– ประโยชน์ที่ได้รับโดยตรง
1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเครื่องมือวัด ประเมินคุณภาพบริการ LibQUAL มาใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำ Benchmarking มาใช้ในการกำหนด และดำเนินการกระบวนการวัดเทียบเคียงหรือการวัดฝีมือของสำนักหอสมุดกลางได้
– ประโยชน์ที่ได้รับทางอ้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจพัฒนนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Best Practice)ได้


ภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ