30 มิ.ย. 2566 โครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข

30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.15 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 30 มิถุนายน 2566
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 30 มิถุนายน 2566
ภาพนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ 30 มิถุนายน 2566
ภาพนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ 30 มิถุนายน 2566

โลกมีความเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว การทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยน บุคลากรสำนักหอสมุดกลางจำเป็นต้องปรับตัว ด้วยการพัฒนาตนเองทั้งด้าน Hard Skill คือ ทักษะหรือความรู้ความสามารถที่ใช้ในการทำงานในแต่ละสายอาชีพ ซึ่งสามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และด้าน Soft Skill คือ ทักษะที่องค์กรต้องการในการทำงาน เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพภายนอก ทัศนคติ มุมมองด้านต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสาร รวมไปถึงความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึ่งนำมาใช้ในการทำงานในปัจจุบัน การพัฒนากรอบความคิดหรือทัศนคติ (Mindset) นั้น เป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคน สำนักหอสมุดกลางจึงจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความคิด Mindset และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข ถ่ายภาพร่วมกับประธานในพิธีเปิดฯ และวิทยากร 30 มิถุนายน 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข ถ่ายภาพร่วมกับประธานในพิธีเปิดฯ และวิทยากร 30 มิถุนายน 2566

โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ วิทยากรโดย นายกำพล สถิตย์สุข (วิทยากร KCT Academy https://kctathailand.com) มีการบรรยาย ควบคู่กับการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะวิธีคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิตการทำงาน วิทยากรให้ข้อคิดในการทำงาน ดังนี้

“ทำทุกวันให้เป็นวันดีดี” การทำงานโดย มีส่วนร่วม สนุก มีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งสู่ความสำเร็จ พร้อมกับให้สูตรเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ คือ “สูตร 631” ด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ในการทำงานให้สำเร็จภายใน 6 เดือน โดยออกแบบกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้งานที่ต้องทำภายใน 3 เดือน ส่งผลให้งานที่ต้องทำสำเร็จใน 6 เดือนสำเร็จ และต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้งานที่ต้องทำภายใน 1 เดือน ส่งผลให้งานที่ต้องทำสำเร็จภายใน 3 เดือนสำเร็จ

ภาพนายกำพล สถิตย์สุข (วิทยากร) ขณะตั้งคำถามกับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข 30 มิถุนายน 2566
ภาพนายกำพล สถิตย์สุข (วิทยากร) ขณะตั้งคำถามกับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข 30 มิถุนายน 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ขณะทำกิจกรรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข 30 มิถุนายน 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ขณะทำกิจกรรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข 30 มิถุนายน 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ขณะทำกิจกรรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข 30 มิถุนายน 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ขณะทำกิจกรรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข 30 มิถุนายน 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ขณะทำกิจกรรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข 30 มิถุนายน 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ขณะทำกิจกรรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข 30 มิถุนายน 2566

บรรยากาศการฝึกอบรมเป็นไปด้วยดี จนกระทั่งเวลาประมาณ 16.00 น. การบรรยายจึงเสร็จสิ้น ตามด้วยการทำพิธีปิดโครงการฯ โดยนายจิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ กล่าวขอบคุณวิทยากรพร้อมกับให้โอวาทผู้เข้าฝึกอบรม และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรผู้บรรยาย เป็นลำดับสุดท้าย

ภาพนายจิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง มอบของที่ระลึก แก่นายกำพล สถิตย์สุข (ขวา) วิทยากรผู้บรรยาย 30 มิถุนายน 2566
ภาพนายจิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง มอบของที่ระลึก แก่นายกำพล สถิตย์สุข (ขวา) วิทยากรผู้บรรยาย 30 มิถุนายน 2566

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล