28 – 29 มิ.ย. 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Create List Function: Tips & Tricks สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง

28 – 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Create List Function: Tips & Tricks สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง 

เนื่องจากหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด มีหน้าที่ดูแล แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดการงานด้านทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนทักษะในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีการแนะนำเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานใหม่ของ Create List Function ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Create List Function: Tips & Tricks สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง 28 มิถุนายน 2566
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Create List Function: Tips & Tricks สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง 28 มิถุนายน 2566
ภาพผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติตามวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "Create List Function: Tips & Tricks สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง" 28 มิถุนายน 2566
ภาพผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติตามวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Create List Function: Tips & Tricks สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง” 28 มิถุนายน 2566

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

  • กลุ่มที่ 1: 28 มิถุนายน 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  16 คน
  • กลุ่มที่ 2: 29 มิถุนายน 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  15 คน

วิทยากรบรรยายโดย นางสาวธนพรรณ ธนันทา และนางสาวฐาปนี เลขาพันธ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ภาพนางสาวธนพรรณ ธนันทา บรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Create List Function: Tips & Tricks สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง 29 มิถุนายน 2566
ภาพนางสาวธนพรรณ ธนันทา บรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Create List Function: Tips & Tricks สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง 29 มิถุนายน 2566
ภาพนางสาวฐาปนี เลขาพันธ์ บรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Create List Function: Tips & Tricks สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง 29 มิถุนายน 2566
ภาพนางสาวฐาปนี เลขาพันธ์ บรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Create List Function: Tips & Tricks สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดกลาง 29 มิถุนายน 2566

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด