30 มิ.ย. 2566 โครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข

30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.15 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Mindset การใช้ชีวิตในการทำงานให้มีความสุข ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more