27 พ.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน

27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ” วิทยากรบรรยาย โดยบรรณารักษ์หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2 ท่าน คือ นางสาวเอกอร เฉียบแหลม และนางสาวสาธินา สุธรรมนิรันด์

การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ ผู้ประสานงาน คือ รองศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน จำนวน 24 ท่าน เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ได้แก่

ภาพนางสาวเอกอร เฉียบแหลม แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC)
ภาพนางสาวเอกอร เฉียบแหลม แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC)
ภาพนางสาวสาธินา สุธรรมนิรันด์ แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล Thailis
ภาพนางสาวสาธินา สุธรรมนิรันด์ แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล Thailis

สำหรับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถติดตามโปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง หมวด Services หัวข้อ “โปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์” หรือ URL https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php และลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมได้ที่ “แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์” (https://www.lib.ru.ac.th/services/train-request-form.php)

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : Facebook page บริการสารสนเทศ RU Library
(https://www.facebook.com/ramlibservice/posts/4898182720291059)