23 ส.ค. 2561 หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลนำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์แก่พนักงานใหม่และบุคลากรที่สนใจ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลนำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์แก่พนักงานใหม่และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่สนใจเข้าชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์ นำชมโดย นางสาวเบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร รักษาการหัวหน้างานสื่อมัลติมีเดีย

ภาพหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลนำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์แก่พนักงานใหม่และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่สนใจเข้าชมห้องรามคำแหงนุสรณ์
ภาพหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลนำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์แก่พนักงานใหม่และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่สนใจเข้าชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์

“ห้องรามคำแหงอนุสรณ์” ถือเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของมหาวิทยาลัยและประชากรชาวรามคำแหงทุกคน เพราะเป็นห้องที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประทับพักพระราชอิริยาบถ ทรงฉลองพระองค์ครุย เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหมหาราช พิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางสังคมวิทยา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2518 ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับมหาวิทยาลัย

ห้องรามคำแหงอนุสรณ์ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และภายในห้องรามคำแหงอนุสรณ์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของห้องรับรองที่ทรงใช้ประทับพักพระราชอิริยาบถ และเสวยพระสุธารส พระราชอาสน์ทุกองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในส่วนนี้เป็นของเดิมทั้งหมด ซึ่งทางสำนักหอสมุดกลาง ดูแล และเก็บรักษาเป็นอย่างดี ให้คงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด

ส่วนที่ 2 และ 3 เป็นห้องทรงฉลองพระองค์ครุย ทรงเปลื้องพระองค์ครุย ทรงแต่งพระวรกาย เครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่อยู่ในส่วนนี้ทุกองค์ได้รับการดูแลไว้เป็นอย่างดีที่สุดเช่นกัน

ภาพหมู่ผู้นำชมและผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ณ หน้าห้องรามคำแหงอนุสรณ์
ภาพหมู่คณะผู้เยี่ยมชมทั้งหมดพร้อมผู้นำชม ณ หน้าห้องรามคำแหงอนุสรณ์

ปัจจุบันทางสำนักหอสมุดกลางได้ปรับปรุงห้องรามคำแหงอนุสรณ์ให้เป็นห้องสำหรับจัดนิทรรศการ แสดงพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตรุ่นแรกในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2518 พระราชนิพนธ์ สิ่งของที่จัดทำเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสต่างๆ อาทิ เหรียญที่ระลึก เรือใบจำลอง (เรือมด) และอื่นๆ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตรุ่นแรก เช่น หนังสืออนุสรณ์บัณฑิตรุ่นแรก หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงฉบับปฐมฤกษ์ และหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงซึ่งจัดพิมพ์เป็นพิเศษเนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม เพื่อศึกษาหาความรู้ และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวรามคำแหง โดยจะเปิดให้เข้าชมในโอกาศพิเศษต่างๆ เช่น ช่วงสัปดาห์ห้องสมุด การจัดนิทรรศการในวันสำคัญต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์ได้ที่ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด โทร 02-310-8666

อ่านเพิมเติม: ห้องรามคำแหงอนุสรณ์  http://www.lib.ru.ac.th/miscell2/?p=1995


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด