2 – 3 มี.ค. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ “การใช้ WordPress เพื่อนำเสนอองค์ความรู้บนเว็บไซต์ KM (Knowledge Management) ของสำนักหอสมุดกลาง”

2 – 3 มีนาคม 2553 สำนักหอสมุดกลาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ “การใช้ WordPress เพื่อนำเสนอองค์ความรู้บนเว็บไซต์ KM (Knowledge Management) ของสำนักหอสมุดกลาง” เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ มีการโต้-ตอบ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในชุมชน และสมาชิก สามารถ Post บทความ พร้อมภาพประกอบได้ด้วยตัวเอง วิทยากรโดย : มัญชุกานต์ ช่อผกา และเยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์
หัวข้อที่บรรยายดังนี้

– ระดับของตำแหน่งสมาชิกใน WordPress และการ Post New / Edit / Delete บทความใน WordPress
– การ Insert / Edit / Delete รูปภาพประกอบบทความใน WordPress
– การเขียนบทความแบบตั้งเวลาแสดงผลล่วงหน้า
– การเปิด/ปิด comment เฉพาะบทความ
– การใช้โปรแกรม Photoscape : ปรับแต่งขนาด, ความสว่าง, ความเข้มสี และเปลี่ยนโทนสีของภาพ
– การใช้โปรแกรม Photoscape : ใส่กรอบภาพ, ใส่ภาพตกแต่งสำเร็จรูป และการ save รูปภาพ


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด