26 – 27 ก.ค. 2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การใช้ Open Source (WordPress)และ Freeware (PhotoScape) เพื่อการนำเสนอองค์ความรู้”

26 – 27  กรกฎาคม 2554 บุคลาการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การใช้ Open Source (WordPress) และ Freeware (PhotoScape) เพื่อการนำเสนอองค์ความรู้” เพื่อนำความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้เผยแพร่บทความ พร้อมภาพประกอบในเว็บไซต์ชุมชนปฏิบัติการของสำนักหอสมุดกลาง  http://km.lib.ru.ac.th/ วิทยากร 2 ท่าน คือ

Read more

2 – 3 มี.ค. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ “การใช้ WordPress เพื่อนำเสนอองค์ความรู้บนเว็บไซต์ KM (Knowledge Management) ของสำนักหอสมุดกลาง”

2 – 3 มีนาคม 2553 สำนักหอสมุดกลาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ “การใช้ WordPress เพื่อนำเสนอองค์ความรู้บนเว็บไซต์ KM (Knowledge Management) ของสำนักหอสมุดกลาง” เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ มีการโต้-ตอบ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในชุมชน และสมาชิก สามารถ Post บทความ พร้อมภาพประกอบได้ด้วยตัวเอง

Read more