16 มิ.ย. 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)”

16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง วิทยากร

Read more

2 – 3 มี.ค. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ “การใช้ WordPress เพื่อนำเสนอองค์ความรู้บนเว็บไซต์ KM (Knowledge Management) ของสำนักหอสมุดกลาง”

2 – 3 มีนาคม 2553 สำนักหอสมุดกลาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ “การใช้ WordPress เพื่อนำเสนอองค์ความรู้บนเว็บไซต์ KM (Knowledge Management) ของสำนักหอสมุดกลาง” เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ มีการโต้-ตอบ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในชุมชน และสมาชิก

Read more