29 – 31 มี.ค. 2553 คณะผู้ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายใน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมาตรฐานในการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดกลาง”

29 – 31 มีนาคม 2553 คณะผู้ตรวจสอบติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ของสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมาตรฐานในการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดกลาง” ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
– ศึกษาและดูงาน ระบบบริหารคุณภาพของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บรรยายโดย  วิทยากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
– เยี่ยมชมและดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ข้อกำหนด ISO9001: 2008 กับการสร้างมาตรฐานในการตรวจติดตาม บรรยายโดย คุณครองทรัพย์ เจิดนภาพันธ์
– ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติ (workshop) และร่วมกันสรุปเนื้อหาการประชุม


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ