27 – 29 พ.ย. 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อส่งเสริมการบริการด้วยโปรแกรมฟรีแวร์และโอเพนซอร์ส”

27 – 29 พฤศจิกายน 2562 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อส่งเสริมการบริการด้วยโปรแกรมฟรีแวร์และโอเพนซอร์ส” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยากรบรรยายและนำปฏิบัติการ

Read more

26 – 27 ก.ค. 2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การใช้ Open Source (WordPress)และ Freeware (PhotoScape) เพื่อการนำเสนอองค์ความรู้”

26 – 27  กรกฎาคม 2554 บุคลาการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การใช้ Open Source (WordPress) และ Freeware (PhotoScape) เพื่อการนำเสนอองค์ความรู้” เพื่อนำความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้เผยแพร่บทความ พร้อมภาพประกอบในเว็บไซต์ชุมชนปฏิบัติการของสำนักหอสมุดกลาง  http://km.lib.ru.ac.th/

Read more