16 ก.ย. 2554 ฝ่ายบริการผู้อ่านจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลและจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น

16 กันยายน 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริการผู้อ่านได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลและจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น  สำหรับบุคลากรฝ่ายบริการผู้อ่านและผู้สนใจจากฝ่ายอื่นๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งย้ายตำแหน่งมาปฏิบัติราชการในฝ่ายบริการผู้อ่าน หรือบุคลากรจากฝ่ายอื่นที่ต้องมาปฏิบัติราชการในเวลา 16.30 น. – 21.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ช่วงเวลา 09.00 – 18.00 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบริการผู้อ่านและผู้สนใจ  ได้พัฒนาตนเองและนำความรู้ไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
วิทยากร คือ

1. นางสาวสุภาพ โทสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการผู้อ่าน
2. นางสมพร ภูติโยธิน หัวหน้างานบริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ 3 ฝ่ายบริการผู้อ่าน


รายงานและถ่ายภาพ: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด