5 ก.พ. 2559 โครงการอบรม เรื่อง “ขับขี่ ปลอดภัยลดอุบัติภัยจราจร”

5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการอบรม เรื่อง “ขับขี่ ปลอดภัยลดอุบัติภัยจราจร” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายจราจร ข้อบังคับ มารยาท และวินัยในการขับขี่ที่ถูกต้อง เป็นการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมกับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากการขับขี่สูงเป็นอันดับสองของโลก บรรยายโดย พ.ต.อ. พิเชษฐ์ ฟูสินไพบูลย์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลางขับขี่ ปลอดภัยลดอุบัติภัยจราจร ขับขี่ ปลอดภัยลดอุบัติภัยจราจร

 


ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *