สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชกรณียกิจของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทรงให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554
รายชื่อหนังสือแนะนำ
จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณด้านการศึกษา โดยสารานุกรมศึกษาศาสตร์เล่มนี้ได้บันทึกความรู้ และสติปัญญามากมายทางด้านศึกษาศาสตร์ของอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ประมวลพระประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา รวมทั้งพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ ในการนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และงานนิพนธ์ อันเนื่องมาจากการเสด็จเยือนประเทศต่างๆ