๑๘ ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเรื่อง “18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่ม ทำให้ผู้อ่านได้รู้ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความเป็นมาของ ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย โดยผู้อ่านจะได้ศึกษากรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่เคยมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย ได้รับรู้ถึงปัจจัยสำคัญ คือ กาลเวลาและเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาโบราณของชุมชนหัตถกรรมในกรุงเทพมหานคร …
เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๒
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาศสำคัญต่างๆ โดยจำลองภาพบุคคล เหตุการณ์ หรือจารึกข้อความ โดยไม่มีราคาหน้าเหรียญ และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ปัจจุบัน “เหรียญที่ระลึก” เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง มีการจัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะบุคคลทั่วไป เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี หรือร่วมฉลองพระเกียรติในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบรมราชวงศ์ ตลอดจนเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาศต่างๆในวาระครบรอบการก่อตั้งหน่วยงาน ชื่อเรื่อง: เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. …
เครื่องอิสริยยศ พระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ประวัติความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยยศ ในเชิงประวัติศาสตร์และช่างศิลปกรรม ที่แสดงออกถึงความงดงามของรูปทรง และลวดลายที่จำหลักลงบนเครื่องอิสริยยศที่ปรากฏเป็น “เครื่องอิสริยยศพระบรมวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์” เครื่องอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในศาลาเครื่องราชอิสริยยศในพระบรมมหาราชวัง มีคุณค่าและความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ราชประเพณี ความงดงามอลังการ ด้วยความคิดคำนึงสร้างสรรค์ของฝีมือช่าง และความมั่งคั่งของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ นับเป็นหลักฐานอันสำคัญที่จะแสดงถึงภูมิปัญญาอันสูงส่งของคนในชาติ และความบริบูรณ์ในทรัพย์สินของแผ่นดินไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทย  และชาวต่างชาติโดยทั่วไป ชื่อเรื่อง: เครื่องอิสริยยศ พระบรมราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง: ศจ. …