ร้อยพรรณพฤกษา โฮย่า
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กล่าวถึงโฮยา หรือ นมตำเลย เป็นพืชในสกุล HOYA มีถิ่นกำเนิดทั่วโลก ลักษณะเป็นเถาไม้เลื้อย อาศัยเกาะต้นไม้ใหญ่ กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด ดอกมีหลากหลายสีสันตามลักษณะสายพันธุ์ มีกลิ่นหอม รวมถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์ วงค์ย่อย ชื่อสามัญ ถิ่นกำเนิด ลักษณะพืช สภาพแวดล้อม เป็นต้น ชื่อเรื่อง: ร้อยพรรณพฤกษา …
ไม้ดอกหอม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “ไม้ดอกหอม” นี้มีด้วยกัน 3 เล่ม โดยในแต่ละเล่มมีไม้ดอกหอมไม่ซ้ำกัน จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อพันธุ์ไม้ในภาษาไทยโดยให้ความรู้ลักษณะทั่วไปของไม้ชนิดนั้นๆ จุดเด่นของดอกไม้ ผลของไม้ และการขายพันธุ์และปลูกเลี้ยงพันธุ์ไม้หอมแต่ละชนิดไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้พรรณไม้ดอกหอมหลายชนิดยังมีการนำดอกมาใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพร ตามที่มีชื่ออยู่ในตำรายาไทยแผนโบราณ เช่น เกสรทั้งห้า ดังกล่าวแล้ว การนำดอกไม้หอมมาอบเครื่องหอม หรือเก็บเอาดอกมาสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ พรรณไม้หอมบางชนิดมีตัวยาสมุนไพรอยู่ในส่วนของลำต้น และทุกชื่อไม้หอมมีภาพสีประกอบสวยงาม ชื่อเรื่อง: …
พรรณไม้วงศ์กระดังงา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลในวงกว้างของพรรณไม้วงศ์กระดังงา อาทิเช่นลักษณะเด่น ลักษณะทั่วไป การจำแนกพรรณไม้ ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ การนำมาพัฒนาเพื่อการ ใช้ประโยชน์ และอนาคตของพรรณไม้ในวงศ์นี้ รวมทั้งการกล่าวถึงรายละเอียดของพรรณไม้ แต่ละชนิดในเรื่องของลักษณะใบ ลักษณะของดอก ลักษณะของผล การขยายพันธุ์และการปลูกเลี้ยง ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้จากพรรณไม้นั้นๆ ทั้งนี้ได้เรียงลำดับตามขื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกัน การสับสนอันเนื่องมาจากหลายชนิดมีชื่อภาษาไทยและชื่อท้องถิ่นจำนวนมาก และซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม ชื่อภาษาไทยได้เรียกตามหนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทยปี …