การออกแบบบทเรียน e-learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เขียนจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง โดยนําเสนอเทคนิคง่าย ๆ ในด้านการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่ การนําไปใช้ และการประเมินผล รวมถึงการนํา E-learning มาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบผสมผสาน
เรียนดี สอบได้ เรียนอย่างไรให้ได้ A ทุกวิชา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคู่มือสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และต้องการให้ผลการเรียนดีขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้คอยแนะนำวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่การปลูกฝังนิสัยการรักเรียน เทคนิคการอ่านหนังสือ เทคนิคการจำ การจดโน้ตย่อ หลักการทบทวนบทเรียน การทำรายงาน การทำข้อสอบ เป็นต้น
รายงานการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้”
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รายงานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้ทำการวิจัยในระยะที่ 1 คือ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ “ฉลาดรู้” เป็นการศึกษา การเรียนรู้จาก พระราชจริยวัตร พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท บทพระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจ และโครงการวิจัย และพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วนำมาสังเคราะห์ และพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ “ฉลาดรู้” คือรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ โดยไม่เป็นพิษ …