สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง

หนังสือรวมแผ่นพับเกี่ยวกับ สาระน่ารู้ก่อนการเดินทางซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารรณรงค์ ให้บุคคลสัญชาติไทยที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ได้รับทราบถึงสิทธิการเลือกตั้ง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติไว้ตั้งแต่ปลายปี 2543 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรนั้น และสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลพื้นฐาน ของประเทศที่ตนกำลังจะเดินทางไป โดยเน้นเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวัน กฏเกณฑ์ทางสังคม และวัฒนธรรมที่พึงทราบ ตลอดจนข้อพึงระวัง เพื่อมิให้ถูกหลอกลวง ได้โดยง่าย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้นั้นปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้สะดวกยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง

จัดทำโดย: ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • 1 กรีซ
 • 2 กัมพูชา
 • 3 เกาหลีใต้
 • 4 คูเวต
 • 5 เคนยา
 • 6 แคนาดา
 • – กรุงออตตาวา
 • – นครแวนคูเวอร์
 • 7 จีน
 • 52 อินโดนีเซีย
 • 53 อิรัก
 • 54 อิสราเอล
 • 55 อิหร่าน
 • 56 อียิปต์
 • 57 โอมาน
 • 58 ฮังการี