เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (Royal Thai Orders and Decorations)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (Royal Thai Orders and Decorations)รวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยตระกูลต่าง ๆ ในลักษณะของภาพรวม รวมทั้งสาธิตวิธีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยในเครื่องแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทั้งบุรุษ และสตรี ตลอดจนหลัก และวิธีการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในกรณีต่าง ๆ โดยเนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 10 บท พร้อมภาพประกอบคำอธิบายตลอดเล่ม

ชื่อเรื่อง: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (Royal Thai Orders and Decorations)

โดย: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ