เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ประวัติความเป็นมา ลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การแต่งกาย และการประดับ หลักเกณฑ์ และวิธีขอพระราชทาน การส่งคืน รายพระนาม และรายนามผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์โดยละเอียด พร้อมภาพประกอบ รวมทั้งสรุปสาระของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำคัญของชาติ

ชื่อเรื่อง: เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

คณะบรรณาธิการ: ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม, นายโกศล วิชิตธนาฤกษ์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบาญ

 • พระราชประวัติ  หน้า   ๑๐
 • ความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  หน้า   ๑๕
 • ลักษณะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์และการประดับ  หน้า   ๒๕
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  หน้า   ๕๘
 • พระบรมวงศานุวงศ์และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๓๘  หน้า   ๗๘
 • การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ  หน้า ๑๐๔
 • การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  หน้า ๑๐๖
 • การขอพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  หน้า ๑๐๗
 • ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์อื่นๆ  หน้า ๑๑๑
 • บรรณานุกรม  หน้า ๑๒๐
 • ดรรชนี  หน้า ๑๒๑

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ