ผ้าเอเซีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม (Textiles of Asia: A Common Heritage)

ผ้าเอเซีย : มรดกร่วมทางวัฒนธรรม (Textiles of Asia : A Common Heritage)

รวบรวมบทความเกี่ยวกับผ้าทอลายประเทศต่างๆ ในเอเซีย ที่มีลวดลาย และโครงสร้างคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ กับพระราชกรณียกิจรังสรรค์ผ้าไหมไทย นิทรรศการ ผ้าเอเซีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม สายใยแห่งวัฒนธรรมไทในศิลปะบนผืนผ้า ลวดลายผ้าไทในเวียดนาม ผ้าทอพื้นเมืองลาว: ศิลปะแห่งชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย การทอผ้ามัดหมี่ และผ้ายกของอินเดีย เป็นต้น เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง: ผ้าเอเซีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม (Textiles of Asia: A Common Heritage)

บรรณาธิการ: ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ