ความรู้คู่คุณธรรม

ความรู้คู่คุณธรรม

เรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality) ซึ่งเป็นตำราที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนต้องเรียนรู้ และเหมาะแก่ผู้สนใจ เพื่อพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ให้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข และมุ่งให้มนุษย์ทุกคนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

ชื่อเรื่อง: ความรู้คู่คุณธรรม

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข และคณะ

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ