ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน

ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสานเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาที่สืบทอดวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองของแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งได้มีการสำรวจรายละเอียด และรวบรวมลวดลายผ้าจากท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทอผ้าที่เป็นต้นแบบของการพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้าง กระบวนการผลิต งานออกแบบ การแปรรูป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักในปัจจุบันได้ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤติเศรษฐกิจได้ และจากผลผลิตของผ้าทอพื้นเมืองนี้ ช่วยให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้น

ชื่อเรื่อง: ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน

บรรณาธิการ: สมพงษ์ ทับทิมใส

โดย: โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในจังหวัดทุกจังหวัดของประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด