สื่อศาสตร์ Mediumology หลักการ แนวคิด นวัตกรรม

สื่อศาสตร์ Mediumology หลักการ แนวคิด นวัตกรรม

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของหลักการ แนวคิด และนวัตกรรม จึงเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ใช้การสื่อสารเป็นหลัก และเหมาะสมกับอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษานิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากผู้เขียนได้รวบรวมความรู้ในยุคใหม่ และอนาคตของงานสื่อที่สามารถเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ พร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ชื่อเรื่อง: สื่อศาสตร์ Mediumology หลักการ แนวคิด นวัตกรรม

ผู้แต่ง: อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • จากสำนักพิมพ์     หน้า 8
  • คำนำ     หน้า 10
  • บทที่ 1 ทฤษฎีการสื่อสาร     หน้า 12
  • บทที่ 2 ทฤษฎีการสื่อสารกับบริบททางสังคม     หน้า 52
  • บทที่ 3 ทฤษฎีการสื่อสารกับโลกาภิวัฒน์    หน้า 92
  • บทที่ 4 ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารและสื่อใหม่     หน้า 140
  • บทที่ 5 อนาคตโลกด้านสื่อสารมวลชน     หน้า 196
  • บทที่ 6 นวัตกรรมสื่อสังคมกับประชาคมอคติ     หน้า 236

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสาร