กลยุทธ์การวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง

หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาเกี่ยวกับการคิดราคาของโครงการก่อสร้าง งานโยธาขนาดใหญ่ในระดับสากลที่รวบรวมและเขียนโดยวิศวกรไทย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประมาณราคาของงานก่อสร้าง โดยสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการประมาณราคาโครงการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆที่อาจจะหาได้ไม่ง่ายนัก เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ ความละเอียด ของผู้ประมาณราคาโครงการ ที่ยังมีประสบการณ์น้อยในด้านการประมาณราคาโครงการ และตัวอย่างที่ให้ไว้เป็นข้อมูลจริงที่ประมวลมาจากโครงการต่างๆ จากโครงการขนาดใหญ่ทั้งที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้ว หรือกำลังดำเนินโครงการอยู่ในขณะนี้ และเพื่อให้สามารถนำวิธีประมาณราคาในชนิดต่างๆ ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ผู้อ่านจำเป็นต้องใช้ร่วมกับประสบการณ์ที่มี และข้อมูลจากคู่มือต่างๆ รายละเอียดข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรแต่ละชนิดจากผู้ผลิต และยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในด้านการประมาณราคาโครงการ เช่น วิศวกร เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และผู้ใฝ่รู้ในศาสตร์และศิลป์ของการประมาณราคาของโครงการต่างๆ ในระดับสากล

ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์การวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง

ผู้แต่ง: ปริญญา ศุภศรี

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 บทนำ  หน้า     9
  • บทที่ 2 การประมาณราคา   หน้า   15
  • บทที่ 3 สัญญาในการก่อสร้าง  หน้า   43
  • บทที่ 4 การวิเคราะห์ราคาต่อหน่วยใน Direct Cost  หน้า   61
  • บทที่ 5 การวิเคราะห์ราคางานคอนกรีต  หน้า   89
  • ..
  • บทที่ 9 กลยุทธ์การกำหนดราคาประมูล  หน้า 219
  • ภาคผนวก  หน้า 245
  • บรรณานุกรม  หน้า 307

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน