อัตลักษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทยๆ และบริโภคความเป็นไทย

นำเสนอการออกแบบที่สะท้อนความเป็นไทย โดยวิเคราะห์ถึงการออกแบบ “ไทย” อย่างละเอียด ชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงงานเก่าปะทะงานใหม่ งานที่หยุดนิ่งเงียบงัน ปะทะกับงานที่มีพลังให้กล่าวขวัญ ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ดียิ่งสำหรับนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าถึงความต้องการของโลกในอนาคต สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ที่แทรกในทุกรายละเอียดของวิถีชีวิต มีเรื่องเล่าขานที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างช้านาน และสามารถนำมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพกับวันปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

ชื่อเรื่อง: อัตลักษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทยๆ และบริโภคความเป็นไทย

โดย: ประชา สุวีรานนท์ และเกษียร เตชะพีระ

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำเสนอโดย ทรงศักดิ์ เปรมสุข     หน้า 7
 • คำนำผู้เขียน     หน้า 11
 • อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทยๆ ประชา สุวีรานนท์     หน้า 15
  1. ไทยๆ : Vernacular Thai     หน้า 16
  2. ไทยๆ กับความหมายเชิงโครงสร้าง     หน้า 42
  3. ไทยๆ คือความเป็นอื่น     หน้า 62
  4. อีสาน : ไทยๆ แบบเถื่อน     หน้า 74
  5. ต่าวด้าวในแดนตน     หน้า 86
 • บริโภคความเป็นไทย เกษียร เตชะพีระ     หน้า 105
 • บทคัดย่อ     หน้า 106
  1. บทนำ บริโภคนิยมไม่ใช่เรื่องบริโภควัตถุ,  โฆษณาไม่ใช่เรื่องขายสินค้า     หน้า 107
  2. ตัวบท นิยมบริโภคกับนิยมชาติ     หน้า 120
  3. บทสรุป ความเป็นไทยแบบโพสต์โมเดิร์น     หน้า 156
  4. ภาคผนวก คำไขวัฒนธรรมร่วมสมัย (เรียงลำดับตามตรรกะของข้อถกเถียง)     หน้า 159

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน