พระราชวังบางประอิน
All Posts
พระราชวังบางประอิน ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คำว่าบางประอิน ตามเรื่องเล่าเล่าสืบต่อกันมาว่า มาจากชื่อของหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่ง ชื่อว่านางอิน ต่อมาได้เป็นบาทบริจาริกา (ภรรยา) ในสมเด็จพระเอกาทศรถ คำว่าบางประอินจึงหมายถึงสถานที่ที่ได้พบนางอิน เมื่อพระโอรสองค์หนึ่งได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าปราสาททอง พระองค์ทรงให้สร้างวัดขึ้น ชื่อวัดชุมพลนิกายาราม และให้ขุดสระน้ำเพื่อสร้างพระราชนิเวศน์ขึ้นสำหรับเสด็จประพาส รวมทั้งสร้างพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์