แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ใหม่
All Posts
ฐานข้อมูลสารนิเทศในระบบออนไลน์ ที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการในปัจจุบันประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดซื้อในรูปของภาคีความร่วมมือ (Consortium License) ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย Thai Library Integrated System (ThaiLIS) โดยทบวงมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับสืบค้นสารนิเทศในสาขาวิชาต่างๆ ในรูปของภาคีความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 24 แห่ง และให้บริการในระบบออนไลน์ แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย