ชุดไทยประจำชาติ
All Posts
ประเทศไทยของเรา เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จึงมีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาช้านาน วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมีอารยธรรมและสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติไทย วัฒนธรรมการแต่งกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการแต่งกายที่เป็นแบบไทย ๆ เมื่อครั้งที่ทรงตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนต่างประเทศทั้งในประเทศยุโรปและประเทศอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช 2502 เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ จึงทรงมีพระราชดำริให้กำหนดเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีที่เป็นแบบฉบับประจำชาติขึ้น