หุ่นกระบอกไทย
All Posts
หุ่น คืออะไร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายว่า “หุ่น น. รูป, รูปแบบ, รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่าง ๆ ; รูปปั้นหรือแกะสลักที่ทำโกลนไว้เพื่อเป็นแบบชั่วคราว ; ชื่อการเล่นมหรสพที่ใช้รูปหุ่นแสดงเป็นเรื่องราว หากจะท้าวความถึงประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกและการแสดงหุ่นกระบอกของไทย น้ำดอกไม้ (2544: 58-62) ได้กล่าว่า การแสดงหุ่นกระบอกสามารถย้อนเวลาได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น หุ่นกระบอกสมัยแรกเป็นหุ่นที่นายเหน่ง ช่างชาวสุโขทัย ทำขึ้นเลียนแบบหุ่นจีนไหหลำ ลักษณะจึงคล้ายหุ่นจีนมากกว่า