ผ้าไทย
All Posts
“ผ้าไทย” มีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีลวดลายและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ลวดลายบนผืนผ้าไทยนั้นบ่งบอกถึงภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การทอผ้าผื้นเมืองจัดเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเอกลักษณ์ของกลุ่มชนที่สร้างสรรค์เอาไว้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ลวดลายบนผืนผ้าเปรียบได้ดังงานศิลปะมีภาษาพูดของตนเองที่ต้องมีการสร้างสรรค์และแสดงแนวคิดเกี่ยวกับลวดลายลงไปบนผืนผ้าอย่างสวยงาม