เหตุใดไม้ขีดไฟจึงติดไฟได้???

ไม้ขีดไฟที่เราใช้กัน อาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. ไม้ขีดไฟชนิดพิเศษ ติดไฟได้ง่ายเมื่อขีดบนผิวหยาบใดๆก็ได้ ทำได้โดย นำก้านไม้ขีดทั้งอันจุ่มสารละลายอัมโมเนียมฟอสเฟต เพื่อป้องกันการลุกลามเมื่อเกิดการลุกไหม้ อันเป็นผลเนื่องมาจาก การหยิบถือโดยขาดความระมัดระวัง ขั้นต่อไปนำปลายข้างหนึ่งจุ่มพาระฟินเหลว เพื่อทำเป็นหัวไม้ขีด แล้วจึงนำไปจุ่มลงในสารผสมของกาว ตะกั่วออกไซด์ และสารประกอบฟอสฟอรัสตามลำดับ การขัดสีทำให้สารประกอบของฟอสฟอรัส และตะกั่วเกิดการลุกไหม้ ทำให้พาระฟินติดไฟ และลุกลามไปถึงก้านไม้ขีดด้วย

2. ไม้ขีดไฟชนิดธรรมดา ติดไฟได้เมื่อเอามาขีดที่ข้างกลักไม้ขีด หัวไม้ขีดประกอบด้วยสารเคมี(แอนติโมนีซัลไฟด์ และโปตัสเซียมคลอเรต)ซึ่งให้ก๊าซออกซิเจนเพื่อช่วยให้ติดไฟง่ายขึ้น ข้างกลักไม้ขีดประกอบด้วยฟอสฟอรัสแดง (ชนิดที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์) เมื่อเราขีดหัวไม้ขีดที่ข้างกลักจะทำให้ฟอสฟอรัสแดงระเหิดออกมา รวมกับออกซิเจนที่เกิดจากหัวไม้ขีด จึงทำให้หัวไม้ขีดติดไฟได้ที่มา: หนังสือวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดย วิลเลียม ซี. เวอร์การา แปลโดย ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด