8 ธ.ค. 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 – 13.20 น. อาจารย์สง่า วงค์ไชย อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา CTH 3108 (ภูมิปัญญาทางภาษากับการสอน) นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 80 คน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “การสืบค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์”

Read more

01 เม.ย. 2554 นักศึกษานานาชาติหลักสูตรภาษาจีน เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

1 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. นักศึกษาจากสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรภาษาจีน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 45 คน เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง ควบคุมดูแลโดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ เพื่อศึกษาการใช้งานห้องสมุดและเพิ่มพูนความรู้ สำนักหอสมุดกลางให้ต้อนรับ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลทรัยกรห้องสมุด และนำชมหน่วยงานที่ให้บริการต่างๆ โดยงานนิเทศสัมพันธ์ ถ่ายภาพและรายงานโดย

Read more