01 เม.ย. 2554 นักศึกษานานาชาติหลักสูตรภาษาจีน เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

1 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. นักศึกษาจากสถาบันนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรภาษาจีน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 45 คน เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง ควบคุมดูแลโดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ เพื่อศึกษาการใช้งานห้องสมุดและเพิ่มพูนความรู้ สำนักหอสมุดกลางให้ต้อนรับ แนะนำการใช้ฐานข้อมูลทรัยกรห้องสมุด และนำชมหน่วยงานที่ให้บริการต่างๆ โดยงานนิเทศสัมพันธ์


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ