6 ส.ค. 2562 เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน”

6 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่ปฎิบัติงานเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดกลาง ร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน” เพื่อทบทวนเทคนิคการตรวจติดตามให้ผู้ตรวจติดตามได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พัฒนาศักยาพในการตรวจติดตาม และเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามในครั้งต่อไป  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

23 ก.พ. 2550 โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บริการห้องสมุดกับลูกค้าสัมพันธ์”

23 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักหอสมุดกลางโดยคณะทำงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง บริการห้องสมุดกับลูกค้าสัมพันธ์” ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 80 คน ซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

Read more