23 ก.พ. 2550 โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บริการห้องสมุดกับลูกค้าสัมพันธ์”

23 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักหอสมุดกลางโดยคณะทำงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง บริการห้องสมุดกับลูกค้าสัมพันธ์” ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 80 คน ซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด เหตุผลที่จัดโครงการนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า เมื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดชาวต่างประเทศ ทั้งที่เป็นอาจารย์ผู้สอนและเป็นนักศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดหลักสูตรการสอนภาคภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาชาวต่างประเทศมากกว่า 30 ประเทศ และอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีการศึกษา และสำนักหอสมุดกลางซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการให้บริการอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
1.เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักหอสมุดกลาง ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพระบบบริหารและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
2.เพื่อแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น กับการสื่อสารในงานห้องสมุด
3.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้ให้บริการ

บรรยายโดย วิทยากร 2 ท่าน คือ นางสาวพรทิพย์ สุวันทารัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ 8 และ นายชัยวัฒน์ น่าชม นักเอกสารสนเทศ 6

                          
นางสาวพรทิพย์ สุวันทารัตน์ วิทยากร นายชัยวัฒน์ น่าชม วิทยากร

ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ