6 ส.ค. 2562 เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน”

6 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่ปฎิบัติงานเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดกลาง ร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน” เพื่อทบทวนเทคนิคการตรวจติดตามให้ผู้ตรวจติดตามได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พัฒนาศักยาพในการตรวจติดตาม และเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามในครั้งต่อไป  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดย วิทยากร จำนวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดกลาง ร่วมเสวนาและถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่

1. นางสาวธารารัตน์ ผลเจริญสุข
2. นางสาวเบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร
3. นางเสาวณีย์ กำเนิดเรือง
4. นายภรดร สุขสัมมากร
5. นางสาวเสารส อนุรักษ์โชคชัย
6. นางสาวมัญชุกานต์ ช่อผกา
7. นางสาวสุวิกรานต์ ไตรวิทยาศิลป์
8. นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์
9. นางสาวอัญชนา ศรีคำชุม
10. นางกนกพร ศุภลักษณ์นารี
11. นางเพียงใจ ชูช่วยสุวรรณ
12. เบ็ญจพร จันทร์เจริญ

ภาพชุดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน” 6 ส.ค. 2562

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด