20 ม.ค. 2563 ประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่การปฏิบัติ

20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกหน่วยงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 รุ่นที่่ 45 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 3 วัน มีประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพิธีฯ ดังนี้

1. บัตรแสดงตนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพิธี ณ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต้องติดภาพเจ้าของบัตร และห้ามนำไปให้ผู้อื่นใช้งาน
2. มหาวิทยาลัยรามคำแหงปิดการเรียนการสอนวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันส่งมอบพื้นที่ และ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันพิธีฯ
3. ห้ามมีการถ่ายรูปเซลฟี่ในพระราชพิธีฯ ถือว่าเป็นการไม่เหมาะสม
4. นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มารับเสด็จ ผู้ชายโค้งคำนับ ผู้หญิงถอนสายบัว
5. อาคารต่างๆ ให้จัดเวรยาม ดูแล รักษาความปลอดภัยให้เรียบร้อย

ภาพชุดบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติ 20 มกราคม 2563

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด