13 – 16 ต.ค. 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในสังคมยุคดิจิตอล”

13 -16 ต.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในสังคมยุคดิจิตอล” เน้นการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

Read more

27 – 29 ต.ค. 2553 โครงการนิเทศงานห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2553 โครงการนิเทศงานห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้การนิเทศ และเสวนากับบรรณารักษ์ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนทัศนคติ ช่วยแก้ไขปัญหา และหาแนวทางการจัดบริการโดยยึดหลักการให้บริการเพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้มีความเป็นระเบียบเหมาะกับการให้บริการ

Read more

12 – 16 ก.ค. 2553 โครงการนิเทศงานห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 – 16 กรกฎาคม 2553 โครงการนิเทศงานห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, นครพนม และอุดรธานี ตามลำดับ ได้ให้การนิเทศบุคลากรรุ่นใหม่ ต่างสาขา เป็นการไปพูดคุย รับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน

Read more