27 – 29 ต.ค. 2553 โครงการนิเทศงานห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2553 โครงการนิเทศงานห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้การนิเทศ และเสวนากับบรรณารักษ์ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนทัศนคติ ช่วยแก้ไขปัญหา และหาแนวทางการจัดบริการโดยยึดหลักการให้บริการเพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้มีความเป็นระเบียบเหมาะกับการให้บริการ
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต เขียวดารา (รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดกาญจนบุรี) ให้การต้อนรับและขอบคุณที่ทางสำนักหอสมุดกลาง ได้ให้ความสำคัญและจัดโครงการนิเทศงานห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ นี้ขึ้น หากมีส่วนใดที่การบริการของห้องสมุดยังขาดตกบกพร่อง ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการตามขอเสนอแนะของวิทยากร ทางสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดาญจนบุรี พร้อมให้การสนับสนุน แจ้งผู้เกี่ยว แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ และพัฒนางานห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
วิทยากร:
1. นายชัยวิวัฒน ลาไป
2. นางสาวสุฑามาส ดัสดูล
3. นางสาววรารัตน์ แตงเจริญ


รายงานข่าวและรวบรวมภาพประกอบ โดย นางสาวสุฑามาส ดัสดูล คณะทำงานนิเทศงานห้องสมุดสาขาฯ