13 – 16 ต.ค. 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในสังคมยุคดิจิตอล”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในสังคมยุคดิจิตอล" (13 - 16 ต.ค. 2557)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในสังคมยุคดิจิตอล” (13 – 16 ต.ค. 2557)

13 -16 ต.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในสังคมยุคดิจิตอล” เน้นการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อสนับสนุนผู้ใช้บริการด้านการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ เป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสารสนเทศแก่บรรณารักษ์ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ ทั้ง 23 สาขา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง กิจกรรมที่ทำตามลำดับ ดังนี้

13 ต.ค. 2557 แนะนำบรรณารักษ์พี่เลี้ยง โดยวิทยากรผู้ดำเนินรายการ คือ คุณธนกร ช่อไม้ทอง พิธีเปิดการฝึกอบรมโดย ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 จากนั้นรับฟังการบรรยาย 3 หัวข้อ คือ

  1. “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ” โดย คุณจิรณี ขวัญเมือง
  2. “การแก้ปัญหา/การจัดการและเทคนิคให้บริการ” โดย คุณกนกพร ศุภลักษณ์นารี
  3. “การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ” โดย คุณพิสมัย บุญอยู่

ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด