12 – 16 ก.ค. 2553 โครงการนิเทศงานห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 – 16 กรกฎาคม 2553 โครงการนิเทศงานห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, นครพนม และอุดรธานี ตามลำดับ ได้ให้การนิเทศบุคลากรรุ่นใหม่ ต่างสาขา เป็นการไปพูดคุย รับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนทัศนคติ ช่วยแก้ไขปัญหา และหาแนวทางจัดการ บริการโดยยึดหลักการให้บริการ แบบ Super service.
วิทยากร นายชัยวิวัฒน ลาไป,นางสาวจำเนียร แก้วมณี และนายชัยฤทธิ์ สาลี (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง)


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานนิเทศห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ