26 มี.ค. 2562 วันสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการเปิดหีบเลือกตั้งให้กรรมการและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางตรวจสอบหีบก่อนหย่อนบัตร เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 1 ท่าน คือ ดร.ว่าที่ ร.ต.

Read more

07 พ.ค. 2558 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

7 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการลงคะแนนสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ได้รับการสรรหา คือ รองศาสตราจารย์ทศพร

Read more