07 พ.ค. 2558 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

7 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการลงคะแนนสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ได้รับการสรรหา คือ รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

รับ 125 คะแนน ไม่รับ 29 คะแนน บัตรเสีย 3 บัตร จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงจำนวน  163 คน

ภาพการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ( 07 พ.ค. 2558 )
ภาพการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (07 พ.ค. 2558)

ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด