27-28 เม.ย. 2554 โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

สำนักหอสมุดกลางได้ให้ความร่วมมือ กับคณะกรรมการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” ในวันที่ 27-28 เมษายน 2554 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 1

Read more

21 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO

21 เมษายน 2554 ช่วงเช้า บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ผู้มีหน้าที่ช่วยในการสืบค้นเพื่อการค้นคว้าและวิจัยแก่ผู้ใช้บริการ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO 3 ฐาน ได้แก่ 1. ACADEMIC SEARCH PREMIER 2. EDUCATION RESEARCH COMPLETE

Read more

19 – 20 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท BookPromotion

19 – 20 เมษายน 2554 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท BookPromotion บรรยายโดย จิรวัฒน์ พรหมพร และ ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้แก่  ฐานข้อมูล

Read more